Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ., έχουν άνεργοι  απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ οι οποίοι πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.1985
Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.
Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει  άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση