Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο ‘Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ’. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει:

 • Την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για 1.060 εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα, σε τέσσερα (4) θεματικά αντικείμενα του τομέα Τ.Π.Ε. για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.
 • Την Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εργαζόμενοι/ες από το φορέα πιστοποίησης UNICERT, φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
 • Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 450€ μικτά (5€ / ώρα κατάρτισης).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος που θα υλοποιηθεί στην Aθήνα, είναι:

 • Πράσινες Τ.Π.Ε, διάρκειας 90 ωρών (66 ώρες θεωρία και 24 ώρες πρακτική άσκηση με case studies)
  Πιστοποίηση: Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:
 • Είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και
 • Είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες
 5. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας
 6. Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα –ΙΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)
 7. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Τετάρτη 24/04/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας:
ΑΘΗΝΑ: Ξένου 15 & Στρατηγού Καλλάρη, Κάτω Πατήσια, ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2108324444(από τις 9:00 έως 17:00)

Ή μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.psict.gr για το έργο https://psict.gr/index.php/katartisi/

epanek