Το αντικείμενο της δραστηριότητας του ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:
Κατάρτιση
Σε ανέργους

 • Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης
 • Υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργαζόμενους και επαγγελματικές οργανώσεις

 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Υπαγωγή σε χρηματοδοτικά μέσα (ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ)
 • Υλοποίηση προγραμμάτων (επιστημονική επιμέλεια, παροχή εκπαιδευτικού έργου, διοικητική - τεχνική υποστήριξη, διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού)
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης

Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους
Το ΚΕΚ υλοποιεί προγράμματα για ανέργους, υποαπασχολούμενους και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων παρέχοντας:

 • Νομική στήριξη / πληροφόρηση για θέματα εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
 • Εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Διαρκή πληροφόρηση για δυνατότητες κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη των ανέργων καταρτισθέντων για την ανεύρεση εργασίας.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε θέματα αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση τους και τη μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς μάθησης
 • Συμβουλευτική προς εργαζόμενους με διερεύνηση του ατομικού προφίλ, ορισμό της βέλτιστης επαγγελματικής διαδρομής, προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων αναβάθμισης των προσόντων
 • Υλοποίηση προσαρμοσμένης και εξατομικευμένης αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης και ανάπτυξης διαδικασιών μάθησης μέσα στην εργασία
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργαλείων και βοηθημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων

Μελετητικές δραστηριότητες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

 • Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις ζητούμενες δεξιότητες
 • Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης ομάδων του πληθυσμού
 • Μελέτες σε θέματα απασχόλησης