Η εταιρία Περγαμηνή Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000, λειτούργησε ως πιστοποιημένο ΚΕΚ περιφερειακής εμβέλειας αρχικά και στη συνέχεια ως ΚΕΚ εθνικής εμβέλειας και υλοποίησε έως σήμερα τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

 • 79 προγράμματα κατάρτισης, για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εκτός από Stage) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθμού, όπως επίσης και στις κάθε μορφής εταιρείες, επιχειρήσεις και συνδέσμους αυτής, στο πλαίσιο του Υποέργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση, σε βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην περιοχή: Νότιος Τομέας της Νομαρχίας Αθηνών».
 • 2 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας στο διάστημα 2003-2004
 • 2 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Εναλλασσόμενη κατάρτιση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
 • 9 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στα πλαίσια του Έργου «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
 • 2 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση  σε θέματα προστασίας και διαχείρισης  περιβάλλοντος» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
 • 1 πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" στο διάστημα 2003-2006.
 • 1 πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • 4 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση 3500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους» στο πλαίσιο του Ε.Π. " ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-2006"
 • 1 πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ» στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006.» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
 • 2 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Κατάρτισης 6.500 Εργαζομένων Σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία Της Πληροφορίας"
 • 5 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008 » στο πλαίσιο του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
 • 2 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα Καταρτίσεις Βασικών Δεξιοτήτων 15.000 Γυναικών» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία Της Πληροφορίας "
 • 2 προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων Στο Δευτερογενή Και Τριτογενή Τομέα Σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2007-2008» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
 • 3 προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση», Άξονας Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
 • 3 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών/Τεχνικών Έργων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".