Η εταιρία «Περγαμηνή Κέντρο ΚΔΒΜ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2000, λειτούργησε ως πιστοποιημένος φορέας επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιώντας πληθώρα έργων. Ενδεικτικά έργα που υλοποίησε είναι:

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων

 • «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174739» - στο πλαίσιο της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» δράση 16913, νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU»
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας-Ποιότητας Παραγωγής» με Δικαιούχο Φορέα τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) και με κωδικό ΟΠΣ 5035154 , του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος», με Δικαιούχο Φορέα τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Σ.Ε.Β.Ε.Κ) και με κωδικό ΟΠΣ 5002525, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγής» με Δικαιούχο Φορέα τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Π.Ε.) και με κωδικό ΟΠΣ 5035181 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ) με Κωδικό ΟΠΣ 5035173 (ΕΟΓ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ, Εξαγωγών και Μηχανογράφησης» με Δικαιούχο Φορέα την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΒΑΚΩ) και με Κωδικό ΟΠΣ 5035167, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης, αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων», με Δικαιούχο Φορέα την ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Μ.) και με κωδικό ΟΠΣ 5035179 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
 • «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα», με Δικαιούχο Φορέα την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (KEEE) στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδ. MIS 5034827, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • Προγράμματα κατάρτισης, για εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθμού, όπως επίσης και στις κάθε μορφής εταιρείες, επιχειρήσεις και συνδέσμους αυτής, στο πλαίσιο του Υποέργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση, σε βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων:

 • «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» - δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0
 • «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΕΣΕΕ)
 • «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων - απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010691
 • «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
 • «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.
 • Παρεμβάσεις υπέρ ΕΚΟ από πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ & απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς & από πιστοποιημένα ΚΕΚ
 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 • Προγράμματα Κατάρτισης ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ