Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εξοπλισμού, των εργαλείων και των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης, βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες :

  • Τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν ορισθεί
  • Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων
  • Τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που επιλέγονται

Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές τεχνικές και επιτρέπουν ευέλικτη μετατόπιση από τη μια τεχνική στην άλλη ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Στη θεωρία
Η χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών μέσων και εξοπλισμού στοχεύει στην εξυπηρέτηση των διδακτικών στόχων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος στο γνωστικό επίπεδο.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέγερσης του ενδιαφέροντος των καταρτιζομένων, της συγκέντρωσης της προσοχής στα κύρια σημεία της διδακτέας ύλης και της διεύρυνσης των παραστάσεων που είναι σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης.
Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα οπτικοακουστικά μέσα τα οποία ενεργοποιούν περισσότερες από μία αισθήσεις.
Το εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τα εξής:
Εκπαιδευτικό υλικό

  • διανέμεται βιβλίο το οποίο αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του κάθε προγράμματος
  • διανέμονται καθημερινά σημειώσεις από εισηγήσεις των εκπαιδευτών και άρθρα εφημερίδων και περιοδικών
  • διανέμεται σε κάθε καταρτιζόμενο φάκελος με επιμελημένες από το ΚΕΚ σημειώσεις που αναφέρονται στο  γνωστικό αντικείμενο του κάθε προγράμματος
  • διανέμεται φάκελος για θέματα εξεύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού, προφίλ του επαγγέλματος, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, χρήσιμα τηλέφωνα κ.λ.π)
  • δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης του ΚΕΚ με σύγχρονη βιβλιογραφία

Ειδικός εξοπλισμός - ΕργαλείαΑίθουσα διδασκαλίας
Ανάλογα με το κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα διατίθεται μέρος της πιστοποιημένης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής του ΚΕΚ. Χρησιμοποιούνται η ανάλογη σε δυναμικότητα αίθουσα διδασκαλίας και η αίθουσα πληροφορικής του ΚΕΚ οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές για σωστή κατάρτιση οι οποίες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες έτσι ώστε όλοι οι καταρτιζόμενοι και ο εκπαιδευτής να έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται.