Το ΚΔΒΜ ΠΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του ομίλου είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:
Κατάρτιση

 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργαζόμενους και επαγγελματικές οργανώσεις
    o Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
    o Σχεδιασμός σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
    o Υπαγωγή σε χρηματοδοτικά μέσα
    o Υλοποίηση προγραμμάτων (επιστημονική επιμέλεια, παροχή εκπαιδευτικού έργου, διοικητική - τεχνική υποστήριξη, διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού)
   o Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εκπαίδευσης
 • Σε ανέργους
    o Παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης
    o Υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας

Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους

 • Συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης και σχεδιασμού/αλλαγής επαγγελματικής σταδιοδρομίας (επαγγελματικός προσανατολισμός)
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να παρεμποδίζουν την ένταξη του ατόμου ή και την αναβάθμιση της θέσης του στην αγορά εργασίας
 • Νομική στήριξη/πληροφόρηση για θέματα εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
 • Εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Διαρκή πληροφόρηση για δυνατότητες κατάρτισης

Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση τους και τη μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς μάθησης
 • Εκπόνηση εταιρικών σχεδίων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού σε σύνδεση με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης
 • Υλοποίηση προσαρμοσμένης και εξατομικευμένης αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης και ανάπτυξης διαδικασιών μάθησης μέσα στην εργασία
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργαλείων και βοηθημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων

Μελετητικές δραστηριότητες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

 • Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις ζητούμενες δεξιότητες
 • Πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης ομάδων του πληθυσμού
 • Εκπόνηση μελετών σε θέματα απασχόλησης
 • Προώθηση εταιρικών σχέσεων με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση καινοτόμων κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η παροχή ενός φάσματος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα στη βάση της καινοτομίας, της ποιότητας, της πελατοκεντρικής αντίληψης και της κοινωνικής ευθύνης.
ΑΞΙΕΣ

 • Πελατοκεντρική αντίληψη και δημιουργία/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τους πελάτες
 • Ενίσχυση της καινοτομίας, ως μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Έμφαση στην ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διαρκής επένδυση στη γνώση και στην τεχνολογία για μια απρόσκοπτη οργανωσιακή ανάπτυξη
 • Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντολογική συνείδηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η συνολική λειτουργία των εταιρειών διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Βασικοί στόχοι των εταιριών του ομίλου μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της παρεχόμενης υπηρεσίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή στους τελικούς αποδέκτες, η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και η διασφάλιση εφαρμογής όλων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.