Το ΚΔΒΜ ΠΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα. Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του ομίλου είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

 • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ανέργους
 • Διαχείριση έργων και υλοποίηση προγραμμάτων, στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα
 • Συντονισμός και διαχείριση ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως επαγγελματική σταδιοδρομία, τεχνικές εύρεσης εργασίας και δυνατότητες κατάρτισης
 • Μελέτες και έρευνες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών για κοινωνικές παρεμβάσεις και ανάπτυξη
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωσή τους και τη μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς μάθησης μέσω της εκπόνησης εταιρικών σχεδίων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού πάντα σε συσχετισμό με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζεται από το άρτια επιστημονικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου καθώς και από τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η παροχή ενός φάσματος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα στη βάση της καινοτομίας, της ποιότητας, της πελατοκεντρικής αντίληψης και της κοινωνικής ευθύνης.

ΑΞΙΕΣ

 • Πελατοκεντρική αντίληψη και δημιουργία/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τους πελάτες
 • Ενίσχυση της καινοτομίας, ως μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Έμφαση στην ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διαρκής επένδυση στη γνώση και στην τεχνολογία για μια απρόσκοπτη οργανωσιακή ανάπτυξη
 • Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντολογική συνείδηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία των εταιρειών διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Βασικοί στόχοι των εταιριών του ομίλου μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της παρεχόμενης υπηρεσίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή στους τελικούς αποδέκτες, η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και η διασφάλιση εφαρμογής όλων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.