8581 νέοι επιλεχθέντες στο Voucher / πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Δημοσιοποιήθηκε, σήμερα το πρωί, νέα λίστα Επιλεχθέντων (επιτυχόντων) στο Voucher (γενικό voucher, πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/02/2014 10:44:23

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών», (5373 νέοι επιλεχθέντες), εδώ:
http://voucher.gov.gr/project/neoi-results/gid/4/page/1

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών», (3208 νέοι επιλεχθέντες), εδώ:
http://voucher.gov.gr/project/neoi-results/gid/3/page/1