ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε στις 05-05-2014, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012  Υπουργική Απόφαση που αφορά το «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).
Η ανακοίνωση αφορά  εκτός από τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο μέχρι σήμερα ισχύον Εισαγωγικό Μητρώο Α Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και κάθε νέο υποψήφιο που επιθυμεί να πιστοποιήσει την εκπαιδευτική του επάρκεια.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Όσοι εκπαιδευτές ενταχθούν στο Μητρώο αυτό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από Κε.Δι.Βι.Μ /ΚΕΚ ή άλλους φορείς δια βίου μάθησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων κατάρτισης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε ΝΕΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, θα πρέπει να διαθέτει
Είτε:
Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Είτε:
Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες ακολουθώντας την απαιτούμενη διαδρομή, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2844:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 
Απευθείας
Πιστοποίηση

Απευθείας
συμμετοχή
σε διαδικασία
αξιολόγησης
Συμμετοχή σε
διαδικασία
αξιολόγησης μετά
την επιτυχή
παρακολούθηση
προγράμματος
εκπαίδευσης
εκπαιδευτών

1

Διδακτικό επιστημονικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου καθηγητή στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

   

 

 

 

2

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν τριετή πείρα στο επιστημονικό πεδίο της Δια Βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  ∨     

 

 

 

3

Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα.
Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

   

 

 

4

Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες.  

   

       

 

 

5

Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

     

 

 

6

Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1700/Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ 1593/Β΄)κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.  

        

 

 

7

Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους  

    

 

8

Όλες οι άλλες κατηγορίες υποψηφίων

 

 

          

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Για να ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με τις  οδηγίες που έχει αναρτήσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του.
Η αίτηση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια υποβάλλεται φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και χρηματικό παράβολο. Για να δείτε τον αναλυτικό πίνακα των χρηματικών ποσών ανά κατηγορία υποψήφιου εκπαιδευτή σας  παρακαλώ πατήστε εδώ

Aν είστε ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να δείτε προσεκτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
http://eoppep.gr/index.php/el/how-to/teacher-certification-educational-attainment-lifelong-learning-lll-adult
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Σύμφωνα με την πρόσφατη από τις 05-05-2014 ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νέο υποψήφιο που έχει τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, να συμμετάσχει σε διαδικασία αξιολόγησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι πρόσθετες πληροφορίες για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που θα υλοποιηθούν (πχ πότε, που, ποιοι φορείς και με ποιες διαδικασίες υλοποίησης), πέρα από αυτές που αναφέρονται στο ΦΕΚ 2844/Β’/2012.
Στην παρούσα φάση, θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις από τους υποψηφίους που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να μετέχουν στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και σε επόμενη φάση θα ανακοινωθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ τα επόμενα βήματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, μια κατηγορία υποψηφίων θα πληροί τις προϋποθέσεις και θα κληθεί να συμμετάσχει απευθείας σε εξετάσεις αξιολόγησης ενώ για την Κατηγορία 8 (βλ. πίνακα: Κατηγορίες Υποψηφίων για Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  θα εκδώσει σε μεταγενέστερο χρόνο, σχετική ανακοίνωση για τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν πριν την συμμετοχή τους σε εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας.

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και

Ενδιαφέρομαι να ενημερωθώ για τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και διαδικασίες συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας που ανακοίνωσε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ενημερωθείτε ολοκληρωμένα, ζητήστε διευκρινίσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με την από 5/5/2014 ανακοίνωση- πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • Αν ανήκετε στην Κατηγορία 7 υποψήφιων εκπαιδευτών, και σας ενδιαφέρει να προετοιμαστείτε κατάλληλα, τότε πατήστε εδώ για να δείτε το σεμινάριο προετοιμασίας για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας πατήστε εδώ
Τηλέφωνα ΚΕΚ 

ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΑΘΗΝΑ
210 8324444 - 2108324445 - 2108324745,
e-mail: info@pergamini.gr
(Ξένου 15 & Στρ. Καλλάρη)