Η ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε. ενημερώνει σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος / Σ.Ε.Β.Ε.Κ. , ως Δικαιούχος Φορέας.
Σκοπός της υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ωφελουμένων της Πράξης καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

sevek2

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Συμβατικής Κατάρτισης, δηλαδή φυσική παρουσία καταρτιζομένων και εκπαιδευτών σε αίθουσα διδασκαλίας.
 • Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι δωρεάν για τους καταρτιζόμενους.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης της Πράξης, είναι διάρκειας 90 ωρών, ενώ οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 450€, πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

sevek3

Αντικείμενα κατάρτισης

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 3. Ειδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων
  Τεχνικός Παραγωγής χαρμανιών
 4. Ειδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων
  Τεχνικός Συσκευασίας
 5. Εξωτερικός πωλητής

Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Διαδικασία υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών Συμμετοχής Υποψήφιων Ωφελούμενων
α) Συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής, ηλεκτρονικά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μία (1) Περιφερειακή Ενότητα και να δηλώσει τα αντικείμενα κατάρτισης, με σειρά προτεραιότητας επιλογής (τουλάχιστον 2 επιλογές).
Για να υποβάλετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψηφίων ωφελούμενων αρχίζει στις 05/12/2019 και λήγει στις 24/01/2020 (ώρα 23:59:59).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
τηλέφωνο: 210 83 24 444, Ξένου 15 & Στρατηγού Καλλάρη, ΤΚ 104 45, Κάτω Πατήσια, Αθήνα