VOUCHER-TOURISMOU3.jpg
VOUCHER-TOURISMOU3.jpg
previous arrow
next arrow

voucher tourismou6

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού.
Το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 16921 «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0».
Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και η επανειδίκευση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα επιτρέψουν την μεταμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου του τομέα και, ταυτόχρονα, θα βελτιώσουν την εικόνα του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19.
Η Δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Ιδιωτικές Επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» και στον Άξονα «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας»

Δείτε περισσότερα

Τι περιλαμβάνει η Δράση;

Η Δράση υλοποιείται με το σύστημα της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) και περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, και
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε έως 20.000 ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

 1. εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
 2. πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
 3. εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 2. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 3. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 4. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Ειδικότητες Κατάρτισης
Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες ενδεικτικά είναι: α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).
Μέθοδος Υλοποίησης
Τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)

Εκπαιδευτικό επίδομα
Σε κάθε καταρτιζόμενο χορηγείται επίδομα κατάρτισης ύψους 5€ για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, και μέχρι του ποσού των 1.250€. συνολικά (250 ώρες x 5 ευρώ = 1.250 ευρώ).
Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.
Υποβολή αίτησης
Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημοσίας Διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).
Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.


Συχνές Ερωτήσεις – Voucher Τουρισμού

1. Εάν κάποιος ωφελούμενος εργάζεται/διαμένει στην περιφέρεια, μπορείς να επιλέξει πάροχο κατάρτισης από την Αττική;

Ναι, μπορεί να επιλέξει πάροχο κατάρτισης από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας.

2. Πώς αποδεικνύεται η «απασχόληση στον τομέα του τουρισμού», καθώς και η «συναφής ειδικότητα με την ειδικότητα κατάρτισης» που απαιτούνται για τους ωφελούμενους; Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ; Ποιες θεωρούνται τουριστικές επιχειρήσεις για τις Προσκλήσεις της Δράσης 16921 του Υπουργείου Τουρισμού;

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

 • 55 Καταλύματα
 • 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 11, 77.34.10.02,77.39.13.02)
 • 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 00.11.01)
 • 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

Σημειώνεται ότι για τους ΚΑΔ με συγκεκριμένη αναφορά σε υποκατηγορίες, είναι επιλέξιμοι μόνο οι ΚΑΔ των υποκατηγοριών αυτών. Οπότε, εάν για παράδειγμα κάποιος εργαζόταν σε πρακτορείο ΟΠΑΠ (δηλαδή όχι ΚΑΔ 92.00.11.01) εντός της τελευταίας δεκαετίας και έχει 200 ένσημα, δεν είναι επιλέξιμος.

3. Είναι επιλέξιμοι όσοι εργάζονται σήμερα στον τουρισμό με μόνιμη θέση εργασίας ή με σύμβαση αορίστου χρόνου (μη εποχικά εργαζόμενοι) και έχουν 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης;

Είναι επιλέξιμοι μόνο εφόσον κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 εργάζονταν στον τουρισμό και τέθηκαν σε αναστολή.

4. Είναι επιλέξιμοι οι εποχικά εργαζόμενοι σήμερα στον τουρισμό (με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης), οι οποίοι δεν τέθηκαν σε αναστολή κατά τα έτη 2020 ή/και 2021;

Ναι, είναι επιλέξιμοι.

5. Είναι επιλέξιμοι όσοι είναι σήμερα εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση (με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης), οι οποίοι όμως τέθηκαν σε αναστολή κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 από τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες τότε εργάζονταν;

Ναι. Είναι επιλέξιμοι εργαζόμενοι σήμερα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οι οποίοι όμως εργάζονταν στον τουρισμό κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 και οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

6. Είναι επιλέξιμοι όσοι είναι σήμερα εργαζόμενοι στον τουρισμό (με 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης), οι οποίοι όμως τέθηκαν σε αναστολή κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 από άλλες επιχειρήσεις (εκτός των ΚΑΔ των προσκλήσεων) στις οποίες τότε εργάζονταν;

Όχι, δεν είναι επιλέξιμοι.

7. Είναι επιλέξιμοι όσοι είναι σήμερα άνεργοι αλλά έχουν 200 ένσημα στον τουρισμό ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης;

Ναι, είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι (είτε πρόσκαιρα είτε μακροχρόνια) και έχουν 200 ένσημα στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις Προσκλήσεις του Υπουργείου Τουρισμού.

8. Υποψήφιος που έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης άλλου φορέα (π.χ. Δ.ΥΠ.Α.) μπορεί να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης προς τους ωφελούμενους, ήταν σε διαφορετικό αντικείμενο κατάρτισης από τα προσφερόμενα από το Υπουργείο Τουρισμού.

9. Οι άνεργοι πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής ανεργίας προκειμένου να είναι επιλέξιμοι;

Όχι. Οι υποψήφιοι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η ιδιότητα του ανέργου αποδεικνύεται με την επισύναψη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας που εκδίδεται από το portal της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση των προσωπικών του κωδικών. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 200 ένσημα στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις Προσκλήσεις του Υπουργείου Τουρισμού προκειμένου να είναι επιλέξιμοι.

10. Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο πρόγραμμα σε ειδικότητα κατάρτισης που είναι συναφής με τα ένσημά τους;

 Όχι. Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (200 ένσημα στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις Προσκλήσεις) μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις επτά (7) προσφερόμενες ειδικότητες κατάρτισης.

11. Εάν ωφελούμενος ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση αλλά αποτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, μπορεί να λάβει το επίδομα κατάρτισης;

Θα λάβει ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΔΒΜ ΑΕ.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διαφορετικά επικοινώνησε μαζί μας :
ΑΘΗΝΑ: 210 8324444 info@pergamini.gr

ELLADA 2 0